Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim prowadzi kontrolę jakości wody w ramach monitoringu wewnętrznego (monitoring podstawowy oraz monitoring rozszerzony) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294).

Woda musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 , poz. 2294). W ramach realizacji kontroli jakości, co roku opracowywane są, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, harmonogramy pobierania i badania próbek wody surowej oraz uzdatnionej na wszystkich Stacjach Uzdatniania Wody (SUW) oraz wody do spożycia w punktach poboru na sieciach wodociągowych. Pobory i badania wody wykonywane są przez akredytowane laboratorium zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspekcja Sanitarna w Bydgoszczy realizuje własny harmonogram monitoringu jakości wody na dany rok oraz wydaje oceny jakości wody.

 

Badania wody:

Stacja Uzdatniania Wody „SUW Przyłubie”
dostarcza wodę do miejscowości: Solec Kujawski, Przyłubie, Otorowo, Makowiska
Stacja Uzdatniania Wody „SUW Chrośna”
dostarcza wodę do miejscowości: Chrośna