Gospodarka wodna

Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego wykorzystania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a w szczególności hydrologicznych i hydrogeologicznych, działania g.w. zmierzają do zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, rolnictwa,przemysłu i energetyki oraz ochrony przed powodziami i zanieczyszczeniem wód.

INFORMACJA O TARYFIE

od dnia 08.05.2021r. na okres 36 miesięcy 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr GD.RZT.70.40.220.2021.D.KR  z dnia 7 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 08.05.2021r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).