Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników ZGK w okresach miesięcznych lub dwumiesięcznych. Odczyty wykonywane są wyłącznie w dni robocze. Każdy odczytywacz na wyraźne życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową. Jeżeli odczytywacz z jakiegoś powodu nie zastanie Klienta w domu, zobowiązany jest zostawić powiadomienie. Na podstawie wskazanego na wodomierzu odczytu wyliczane jest zużycie i wystawiana faktura.

Płatności

Płatności z tytułu faktur wystawionych do dnia 18.02.2022r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim należy dokonywać na rachunek bankowy::

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski
58 1240 3507 1111 0000 3057 6681
Bank PeKaO SA I Oddział w Solcu Kujawskim

podając w tytule płatności numer płatnika i numer faktury. 

Od 21 lutego 2022r. ZGK Sp. z o.o. rozpoczyna proces wdrażania dla swoich wszystkich klientów – INDYWIDUALNYCH NUMERÓW RACHUNKÓWKlient zobowiązany jest do zweryfikowania otrzymanych nowych faktur i dokonania płatności na swój nowy numer rachunku.

Windykacja

Windykacja to dochodzenie należności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego.

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie należności uprawnia ZGK sp. z o.o. do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności. W przypadku braku zapłaty ZGK sp. z o.o. wysyła do Odbiorcy wezwanie do zapłaty w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności. W razie nie wpłacenia należności w podanym wyżej, terminie zostanie wszczęte postępowanie sądowe i egzekucyjne w celu ściągnięcia należności, co spowoduje dodatkowe obciążenie klienta kosztami sądowymi i egzekucyjnymi.

Ponadto w ramach określonej prawem procedury ZGK sp. z o.o. ma prawo odciąć dopływ wody do nieruchomości odbiorcy. Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika. Może też rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków.

W sprawie ustalenia należności wobec ZGK sp. z o.o. można kontaktować się pod numerem telefonu: 52 3870364

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

ZGK sp. z o.o. może odciąć dostawę wody lub przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego ZGK sp. z o.o. zawiadamia odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem wykonania prac.

W powyższym przypadku Odbiorca może korzystać z publicznych ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zdroje uliczne) zlokalizowanych na terenie miasta.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia, oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez ZGK sp. z o.o. w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.