WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Poniżej przedstawiono procedurę postępowania przy budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w celu ułatwienia Inwestorom ich budowy i podłączania do sieci.
Przedstawiona procedura obowiązuje przy włączaniu się do sieci, której właścicielem lub zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim (dalej jako: ZGK).

1. Uzyskanie warunków technicznych podłączenia budynku (obiektu) do sieci wod.-kan.
1.1.Wniosek o wydanie warunków – należy złożyć na odpowiednim druku (dostępnym w ZGK, lub na stronie www: http://www.zgk.soleckujawski.pl zakładka: Dokumenty do pobrania: Gospodarka wod-kan) lub w formie opisowej w sekretariacie ZGK.
1.2.Do wniosku należy załączyć mapę syt.-wys. z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 ewentualnie w skali 1:1000. Na mapie powinny być opisane numery działek, a jeśli nie są opisane, to należy załączyć dodatkowo mapę ewidencyjną. We wniosku należy podać m.in.
➢ rodzaj inwestycji i jej lokalizację,
➢ planowane dobowe i max. godz. zużycie wody,
➢ ilość i rodzaj ścieków planowanych do odprowadzenia.
1.3.W wydanych warunkach ZGK określa m.in.
➢ miejsce włączenia do sieci,
➢ warunki wykonania przyłączy (rodzaj materiałów, usytuowanie wodomierzy, miejsce włączenia przyłączy do sieci itp.).
Termin wydania warunków: 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Opracowanie projektu przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
2.1.Zgodnie z ustawą Prawo budowlane budowa przyłączy nie wymaga sporządzenia projektu technicznego, lecz planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.2.Plan sytuacyjny należy uzgodnić z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji (ZUD) w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, z ZGK w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz z UMiG w Solcu Kuj. (jeśli przyłącze przebiega przez drogę gminną) lub z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (jeśli przyłącze przebiega przez drogę wojewódzką).
2.3.Plan sytuacyjny może opracować osoba mająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem właściwej Izby.
Termin uzgodnienia planu sytuacyjnego lub projektu: 14 dni od daty złożenia opracowania.

3. Wykonywanie przyłączy.
3.1.Wykonanie przyłączy należy powierzyć firmie lub osobie mającej uprawnienia do wykonywania takich robót. Wykonanie można zlecić również ZGK – w tym celu należy złożyć zlecenie).
3.2.Przed przystąpieniem do wykonywania przyłączy należy wytyczyć je geodezyjnie oraz uzyskać zgody właścicieli (zarządców) gruntów, przez które przebiegają przyłącza (w przypadku dróg należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego na okres prowadzenia robót).
3.3.Włączenia do istniejących sieci można dokonać wyłącznie pod nadzorem ZGK. O terminie włączenia należy powiadomić pisemnie ZGK z 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Odbiory.
4.1.Wybudowane przyłącza, przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez ZGK oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
4.2.Po wykonaniu przyłączy należy przedstawić następujące protokoły:
➢ protokół badania szczelności,
➢ protokół chlorowania,
➢ protokół płukania,
➢ wyniki badania wody (bakteriologia).
4.3.Wszystkie protokoły powinny być sporządzone z udziałem upoważnionego pracownika ZGK, wykonawcy i inwestora.

5. Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
5.1 Po dokonaniu odbioru przyłączy należy w terminie max. 7 dni zawrzeć umowę z ZGK na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu jej zawarcia należy dostarczyć do ZGK następujące dokumenty:
➢ prawo własności do nieruchomości,
➢ protokoły odbiorów przyłączy,
➢ inwentaryzację powykonawczą przyłączy,
➢ 1 egz. planu sytuacyjnego wraz z uzgodnieniami,
5.2 Po podpisaniu umowy zostanie zamontowany wodomierz (z tej czynności zostanie spisany protokół). Po zawarciu umowy i montażu wodomierza można przystąpić do poboru wody i odprowadzania ścieków.
Pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawarcia stosownej umowy podlega karze finansowej i skutkuje odłączeniem przyłączy od sieci (zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

6 Inne.
W przypadku gdy niezbędny jest pobór wody na potrzeby budowy, należy wybudować na terenie działki studnię wodomierzową, w której należy zamontować wodomierz i punkt czerpalny. Następnie do studni wykonać przyłącze wodociągowe stosując procedury opisane w poprzednich punktach.

Wniosek – o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej

Wniosek – o uzgodnienie dokumentacji

Warunki – wykonania i odbioru przyłączy