Regulamin dostarczania wody

Załacznik do uchwały Nr LI/410/18
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.
§ 2. 1.Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawy.

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3.W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,2 m3 na dobę;
2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;
3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 4.W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,2 m3 na dobę;
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5.1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
§ 6. 1. Wprzypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji, wnioskodawca wraz z wnioskiem o zawarcie umowy przedstawia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu odpis z właściwego rejestruwskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.
2. W przypadku korzystania znieregulowanego stanu prawnego, wnioskodawca określa swój status do zajmowanej nieruchomości.
§ 7.1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy odbiorca powinien zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnym w ciągu 7 dni.
2. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowej taryfy lub grupy taryfowej.
3. Zmiana okresu rozliczeniowego stanowi zmianę umowy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może skrócić okres rozliczeniowy w przypadku niewywiązywania się przez odbiorcę z terminowego regulowania należności co najmniej dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8.1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.
2. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w cenniku dostępnym w jego siedzibie.
§ 9.1. Ilość pobranej wody lub wprowadzonych ścieków ustala się na podstawie:
1) wskazań wodomierza głównego;
2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych;
3) przeciętnych norm zużycia wody;
4) oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych w przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn stojących po stronie odbiorcy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.
3. Jeśli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odbiorca usług jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i produkcji.
§ 10. 1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.
2. Odczytu osobistego dokonuje osoba reprezentująca przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może dopuścić, z przyczyn stojących po stronie odbiorcy i nie częściej niż dwa razy do roku, podanie odczytu przez odbiorcę.
§ 11.1. Wodomierz na ujęciu własnym wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez odbiorcę usług.
2. Jeżeli odbiorca usług odprowadzający ścieki oraz pobierający wodę z sieci wodociągowej i z własnych ujęć, nie posiada urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalenia ilości odprowadzonych ścieków jest suma wskazań wodomierza głównego i wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odbiorca usług umożliwia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zainstalowanie wodomierza na ujęciu własnym wody.
§ 12.1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową (szacunkową), która zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym.
§ 13.1. W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, zawinionej przez odbiorcę niesprawności lub uszkodzenia wodomierza, odbiorca jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: kosztów wodomierza i plomb wodomierzowych wraz z ich montażem, zgodnie z cennikiem usług przedsiębiorstwa.
2. Odbiorca powinien:
1) pobierać wodę wyłącznie w celach i dla zasilania nieruchomości określonych w umowie,
2) odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie nieruchomości.
3. Zakazuje się bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego:
1) odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych,
2) pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe,
3) podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza kanalizacyjnego innych nieruchomości.
4. W razie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, za okres udowodnionego nielegalnego korzystania z usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża korzystającego z usług dwukrotnością cen i stawek opłat za każdą usługę, według:
1) ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków,
2) przeciętnych norm zużycia wody,
3) średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków sprzed dokonania czynu zabronionego.

Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci

§ 14.1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania,
6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie wielkości i rodzaju powierzchni utwardzonych, z których wody opadowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
3. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci;
4) termin ich ważności, nie krótszy niż dwa lata.
4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.
§ 15.1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny przyłącza.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które zajmuje pisemne stanowisko w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.
3. Projekt techniczny przyłącza zawiera co najmniej:
1) część tekstową,
2) część rysunkową,
3) kserokopię uprawnień projektowych,
4) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy, w razie usytuowania przyłączy poza nieruchomością podmiotu przyłączanego.
4. Pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy przyłącza.
§ 16.1. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają
przyłączenie wydając informację techniczną.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie (inwestor), może określić odrębne techniczne warunki budowy sieci i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące podstawę do zawarcia pisemnej umowy o przyłączenie do sieci (umowa przyłączeniowa).
3. Umowa przyłączeniowa zawiera, w szczególności:
1) określenie zakresu i terminu robót niezbędnych do realizacji przyłączenia,
2) sposób uregulowania praw do gruntu, na którym zostanie zlokalizowana sieć,
3) nadzór inwestorski,
4) granicę własności i miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci,
5) zasady i termin ewentualnego przejęcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sieci wybudowanych przez inwestora ze środków własnych (przeniesienie własności).

Rozdział 6
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 17.1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalane przez radę gminy.
2. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają także techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.
3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, które udostępnia do wglądu mapy i dokumentację techniczną istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.
§ 18.1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:
1) warunki przyłączenia,
2) umowa o przyłączenie,
3) informacja o niewiążącym charakterze udzielania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym.
3. Odbiorcy zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 2 m oraz na sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokości 2 m, chyba że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyda pisemną zgodę na odstępstwo.
4. Odbiorca zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się zestaw wodomierza głównego przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

Rozdział 7
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru
wykonanego przyłącza

§ 19.1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego,
2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni wodomierzowej,
3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym,
4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnych.
2. Odbiór przyłącza odbywa się w terminie 7 dni od daty złożenia przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci wniosku o odbiór.
3. Odbiór przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1) datę odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
3) skład komisji, w tym: wykonawcę i osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
5) podpisy członków komisji.
5. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania i upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane: bez jego wiedzy, niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem.
7. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

Rozdział 8
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich
dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 21.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§ 22.1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via e-mail, pisemnie, itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez względnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.
§ 23.W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski taryfy;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski;
3) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakości wody;
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 24. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
2. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są zobowiązane do:
1) powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż dzień po zaistnienia pożaru,
2) przekazywania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.
3. Umowa na pobór wody na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy, zawierana jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z Gminą Solec Kujawski.
4. Rozliczenia za wodę pobraną na cele wskazane w ust. 3, dokonywane są na podstawie danych ilości zużytej wody otrzymanych od jednostki straży pożarnej oraz taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
§ 25.1. Jeżeli odbiorca pobiera wodę wspólnym przyłączem wodociągowym na cele gospodarcze i cele przeciwpożarowe, to w przypadku gdy obliczeniowy przepływ przeciwpożarowy jest większy od obliczeniowego przepływu gospodarczego, odbiorca jest zobowiązany do zwrotu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu różnicy kosztów między wodomierzem głównym
a wodomierzem zespolonym (sprzężonym).
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeśli odbiorca usług rozdzieli instalacje wodociągowe w budynku umożliwiające odrębne opomiarowanie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pokrywa koszty wodomierza głównego.

UCHWAŁA NR LI/410/18 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski