Reklamacje

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu wykonania przez ZGK sp. z o.o. w Solcu Kujawskim obowiązków wynikających z zawartych umów, a w szczególności:

  • nienależytego wykonania usługi

  • jakości dostarczanej wody

  • błędnie wystawionej faktury

  • nieprawidłowego rozliczenia

mogą Państwo złożyć reklamację.

Reklamacje dotyczące błędnie wystawionej faktury można składać w ZGK sp. z o.o. przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim, pokój nr 12. Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze nie później niż w ciągu 14 dni od daty płatności faktury.

W pozostałych sprawach reklamacje należy składać w sekretariacie. ZGK sp. z o.o. rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu reklamacji.

Złożenie reklamacji nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nieuregulowanie należności w terminie może spowodować pobranie dodatkowych opłat.