Zawieranie umów

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 03.126.858), jest zawierana w formie pisemnej z właścicielem bądź zarządcą nieruchomości, a w przypadku budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych (po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 w/w Ustawy) na podstawie dostarczonych dokumentów

a) dla klientów indywidualnych:

 • pisemnego wniosku o zawarcie umowy zawierającego:

  • imię i nazwisko

  • adres zamieszkania i adres korespondencyjny

  • nr PESEL

  • nr telefonu

  • adres lokalu, którego ma dotyczyć umowa lub numer działki nieruchomości

b) dla podmiotów gospodarczych:

 • pisemnego wniosku o zawarcie umowy zawierającego:

  • nazwę podmiotu

  • adres siedziby podmiotu i adres korespondencyjny

  • nr NIP

  • nr REGON

  • nr KRS i miejsce rejestracji lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG

  • adres lokalu, którego ma dotyczyć umowa lub numer działki nieruchomości

Wymagane dokumenty należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim, pokój nr 12. Po złożeniu dokumentów zostanie przygotowana umowa, którą przedstawimy Państwu do podpisu.

Obowiązkiem Klienta jest powiadomienie ZGK sp. z o.o. o zmianie właściciela nieruchomości lub o zmianie celu pobierania wody i charakteru odprowadzanych ścieków.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 3870363