KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanego dalej, jako RODO, informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Solcu Kuj. przy ul. Targowej 3, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych:
  Ewelina Korbal, ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski, e-mail: inspektor@zgk.soleckujawski.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji przedmiotu wniosku (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Art. 6 ust. lit. c RODO), takiego jak np.:

 1. wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. właściwa realizacja zadań PSZOK, w tym weryfikacja dostarczonych odpadów komunalnych oraz prowadzenie wizyjnego systemu kontroli (monitoring) miejsca magazynowania odpadów – art. 25 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,
 3. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 4. nadzór Rady Nadzorczej i obsługa ubezpieczeniowo-podatkowa członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 5. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji.

3) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
4) realizacji usługi „polecenia zapłaty” oraz e-faktury w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
5) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 1. dokonanie zdalnego odczytu wodomierza oraz otrzymywanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza (dotyczy osób posiadających wodomierze z nakładką radiową),
 2. ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
 3. realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
 4. powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym),
 5. zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie ZGK poprzez stosowanie zewnętrznego monitoringu wizyjnego.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

1) podmioty, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (m.in. dostawcy oprogramowania, firmy udostępniające przestrzeń bazodanową (serwerową), serwisanci komputerowi, administrator systemów informatycznych),
2) operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
3) banki,
4) urzędy skarbowe,
5) organy samorządu terytorialnego,
6) organy właściwe w sprawach wywozu odpadów lub gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne,
7) w uzasadnionym przypadku – firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, usługi a także przez okres konieczny w celu dochodzenia zapłaty należności, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, czy też z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. Materiały pozyskane z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 1-3 miesięcy, chyba że będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – wówczas okres ten ulegnie przedłużeniu.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego pisemnego wniosku), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku danych pobieranych za zgodą. Niepodanie danych obowiązkowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy/usługi.
 6. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – Pani/Pana dane nie będą profilowane.