Unia europejska

Głównym celem przedmiotowego projektu doposażenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w celu zwiększania udziału odpadów zebranych selektywnie we frakcjach: odpady wielogabarytowe, odpady zielone i papier, zmniejszenia kosztów funkcjonowania PSZOK w Solcu Kujawskim  oraz realizacji celów wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-28.

Głównym problemem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, jest brak własnych kontenerów, w których składowane są frakcje odpadów. Kontenery znajdujące się na terenie PSZOK, należą do firm, do których oddawane są odpady z PSZOK. ZGK Sp. z o.o. jako zarządca obarczony jest kosztami transportu kontenerów należących do firm. Dlatego też ZGK Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim zamierza zrealizować inwestycje polegającą na:doposażeniu w kontenery, pojemniki, beczki Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakup samochodu hakowego oraz wózka widłowego, małej wagi, wyposażanie PSZOK w elementy edukacyjne, tablice informacyjne, tablice edukacyjne na terenie miasta.

Całkowita wartość zadania wynosi nie więcej niż: 783 393,74 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wynosi 510 000,00 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 433 500,00 zł